kapcsolat

Kapcsolat

Galló György Péter
Pályázati Szakértő
Tel: +3630/612-7709
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Bali Diána
Pályázati Szakértő
Tel: +3620/595-5322
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 

 

 

 

 

 

 Jogi nyilatkozat

A www.palyazatszakerto.hu bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket.

A www.palyazatszakerto.hu oldal kezelője Galló György Péter Egyéni Vállalkozó minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak biztosítására, hogy a honlapon közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, az oldal kezelője sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen portálon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a portált vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. Az oldal kezelője nem vállal felelősséget a portálon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért. Az oldal kezelője fenntartja a jogot a portál karbantartás vagy egyéb ok miatti szüneteltetésére.

A kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségre elküldött adatokra vonatkozóan az "Adatvédelmi nyilatkozat" a mérvadó.


Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatvédelem kiemelten fontos a számunkra, személyes adatai kezelésekor és feldolgozásakor nyitottan és átláthatóan szeretnénk eljárni. Ennek biztosítására minden ésszerű erőfeszítést megteszünk. Mi sem szeretjük a spameket! Ügyfeleink email címeit mások részére semmilyen célra nem adjuk tovább. Adatai megadásával mindössze ahhoz járul hozzá, hogy az eseményeinkről, szolgáltatásainkról ezen keresztül tájékoztassuk Önt. Ha ezt mégsem szeretné, akkor jelezheti nekünk e-mailben, ami alapján ezen kérését maximálisan tiszteletben tartjuk. A www.palyazatszakerto.hu  oldal kezelője Galló György Péter Egyéni Vállalkozó maradéktalanul betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény valamint az Európai Unió rendeletének (GDPR) előírásait.

Ki kezeli az Ön személyes adatait?

Az adatok kezelője: Galló György Péter Egyéni Vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő)

székhelye: 5663 Medgyesbodzás, Petőfi utca 29.

adószám: 66691936-1-24

A személyes adatok kezelésének jogcíme, a kezelt személyes adatok köre és időtartama

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama az egyes adatkezelések esetén:

  1. A www.palyazatszakerto.hu oldal látogatása esetén: a látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen. Az IP címek és azok adatai az érintettel nincsenek összeköttetésben. Ezen adatokat a rendszer néhány percig tárolja.
  2. Kapcsolatfelvétel esetén az Ön által megadott adatokat válaszadás céljából, valamint eseményeinkről, szolgáltatásainkról szóló tájékoztatás céljából kezeljük.
  3. Adatbázis építés kapcsolattartás céljából: név, lakcím, székhely, telefonszám, e-mail cím. Az adatkezelés időtartama az érintett kérésre történő törlésig tart.
  4. Az Adatkezelővel megkötött megbízási, vállalkozási vagy munkaszerződés esetén az adatkezelés jogalapja a szerződéskötés. A megőrzési idő a számviteli szabályok szerint történik.

Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Hol tároljuk az adatait?

Az Öntől kért adatokat az Európai Gazdasági Térség ("EGT") területén, azon belül Magyarországon tároljuk és dolgozzuk fel.

Ki fér hozzá az adataihoz?

Az adatait kizárólag Galló György Péter Egyéni Vállalkozó, és munkavállalói Galló György Péter Egyéni Vállalkozóval szerződéses viszonyban lévő egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, magánszemélyek láthatják. Személyes adatokat harmadik félnek Galló György Péter Egyéni Vállalkozó nem ad át, nem értékesíti vagy cseréli el marketing-, vagy egyéb célokból.

Adatfeldolgozás

Jelenleg a nem kerül alkalmazásra külsős adatfeldolgozó.

Az Ön jogai

Hozzáférési jog: 

Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól. Vegye fel a kapcsolatot a Galló György Péterrel, és személyes adatait e-mailben elküldjük.

Hordozhatósághoz való jog:

Amikor automatikus úton dolgozzuk fel személyes adatait az Ön beleegyezése vagy hozzájárulása alapján, Önnek jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy másik félnek. Ez csak az Ön által számunkra megadott személyes adatokra vonatkozik.

A helyesbítés joga: 

Joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát. 

A törléshez való jog:

Jogában áll bármely, az Adatkezelő által feldolgozott személyes adatainak törléséhez. (Kivételt képeznek a jogszabályokban előírt, kötelező adatmegőrzést előíró esetek).

Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján: 

Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, amely jogos érdeke szerint történik. Nem folytatjuk személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.

A hírlevélről történő lemondás joga: 

A hírlevélről úgy mondhat le, hogy követi az erre vonatkozó utasításokat a hírlevél céljából küldött e-mailekben.

A korlátozás joga:

Joga van kérelmezni, hogy az Adatkezelő korlátozza személyes adatainak feldolgozását a következő körülmények között:

  • Ha ellenvetése van a feldolgozással szemben az Adatkezelő korlátozza az adatok feldolgozását a jogos érdek igazolásának megtörténtéig.
  • Ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek, az Adatkezelőnek korlátoznia kell az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.
  • ha a feldolgozás jogtalan, kérheti a személyes adatai törlését, vagy kérheti személyes adatai korlátozását, ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adataira, de a jogi kár- és egyéb igényei megvédése érdekében még meg kell tartania azokat.

Hogyan gyakorolhatja a jogait?

Nagyon komolyan vesszük az adatvédelmet, és ezért kezeljük a fenti jogokra vonatkozó kérelmeket. Bármikor kapcsolatba léphet velük az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

Adatvédelmi munkatárs (Data Protection Officer, DPO):

Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy személyes adatait mindig nyitott, pontos és törvényes módon dolgozza fel. Az adatvédelemmel kapcsolatosan az Adatkezelővel a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail-címen léphet kapcsolatba.

A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga: 

Ha úgy gondolja, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helytelenül dolgozza fel, lépjen velünk kapcsolatba. Joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál is.

Eljárási szabályok:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Kártérítés, és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelőséggel az adatkezelés okozta károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelőséggel tartozik a teljes kárét.

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 -1- 391-1400

Fax: 06 – 1- 391-1410

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: www.naih.hu

Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései:

Előfordulhat, hogy frissítenünk kell az Adatvédelmi nyilatkozatunkat. Erre az esetre fenntartjuk a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatunkat egyoldalúan megváltoztassuk. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály ezt kötelezővé teszi. Az Adatvédelmi nyilatkozat legújabb verzióját bármikor elérheti a weboldalunkon. Az Adatvédelmi nyilatkozatunk jelentős változásait, például a személyes adatok feldolgozásának okait, a DPO személyét vagy az Ön jogait érintő kérdésekről mindig értesítjük az érintetteket. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.